Wienkra

Autoryzowany partner LG

Zielona karta

Specjalistyczne szkolenia „ZIELONA KARTA”

LG Electronics, Dział Klimatyzacji zaprasza swoich dystrybutorów do współpracy przy organizacji specjalistycznych szkoleń dla instalatorów kończących się certyfikacją (tzw. Zielona Karta)

Tematy szkoleń

 1. Obrót substancjami kontrolowanymi

  • Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne.
  • Ogólne przepisy prawne.
  • Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
  • Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
  • Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych

  Czas trwania kursu: 5 godzin

 2. Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami

  • Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne.
  • Ogólne przepisy prawne.
  • Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
  • Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
  • Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
  • Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych (odzysk, napełnianie, sprawdzanie szczelności, zakładanie kart, wytwarzanie próżni)

  Czas trwania kursu: 16 godzin ( w przypadku osób z wykształceniem zawodowym starających się po raz pierwszy o świadectwo), 8 godzin dla pozostałych.

 3. Demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych, recykling, regeneracja i unieszkodliwianie oraz obrót substancjami do tego celu.

  • Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
  • Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
  • Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
  • Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
  • Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych (odzysk, napełnianie, sprawdzanie szczelności, zakładanie kart, wytwarzanie próżni)

  Czas trwania kursu: 8 godzin

Prowadzący

Wykładowcy Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy

Świadectwo kwalifikacji może uzyskać osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku;
 • ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej „kursem początkowym”
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

Dla osób ze średnim wykształceniem szkolenia są jednodniowe.
Minimalna ilość osób na szkoleniu 10.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem dystrybutorów LG.

KOSZT SZKOLENIA POKRYWA LG ELECTRONICS

Promocje
Nowości